Miljö & hållbarhet

Förvaltning med minimal påverkan

Förvaltning med minimal påverkan

Retta Fastighetsförvaltning förvaltar sina kunders fastigheter med stort engagemang och ansvar. Vår ambition är att upprätthålla en nära relation med våra kunder och att alltid ha en öppen och nära dialog. Våra värderingar är Vi lyckas tillsammans, Vi vågar förnya oss och Vi agerar hållbart, vilka i stor utsträckning påverkar vårt arbetssätt gentemot våra kunder.

Målet är att tidigt fånga upp förändringar och nya behov i våra kunders fastighetsbestånd. Vårt förvaltningsarbete och de tjänster vi erbjuder våra kunder skall alltid ta hänsyn till fastigheternas påverkan på den gemensamma yttre miljön.

miljo2

Miljöfrågorna är en del av vår vardag

Retta:s ledning är ytterst ansvarig för hållbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vårt företag. Ledningen fastställer och följer upp policys och uppsatta mål samt utser en kvalitets- och miljöansvarig.

Arbetsmiljöarbetet spelar en central roll i vår verksamhet. Genom att utbilda våra chefer i arbetsmiljö och delegera ansvaret så ser vi till att alla är uppdaterade och medvetna om den miljö som vi verkar i. Vi följer upp med lokala skyddsronder tillsammans med våra skyddsombud och vår gemensamma skyddskommitté. Vi har rutiner för olycks- och tillbudsrapportering som vi följer upp kontinuerligt. Det pågår en ständig dialog i organisationen för att motverka eventuella olyckor och tillbud.

Tillsammans blir vi bättre

Vi på Retta ser miljö och hållbarhetsfrågor som en naturlig del i vår vardag. Tillsammans med våra uppdragsgivare söker vi ständigt efter möjligheter till förbättringar och minskande miljöpåverkan. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material. Vi följer nyheter kring miljöfrågor och vi strävar efter en hållbar miljöutveckling för fastighetsbranschen i stort.

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har en miljöpolicy tagits fram. Utifrån policyn skapar vi förutsättningar och riktlinjer i vårt dagliga miljöarbete. Vi skall:

Inspirera våra kunder och samarbetspartners att minskar påverkan på miljön.

Motivera, informera och höja kompetens hos varje medarbetare på Retta vad gäller miljöfrågor.

Kontrollera att vi efterlever gällande tillämplig miljölagslagstiftning, förordningar och aktuella myndighetsföreskrifter.

Hjälpa fastighetsägarna att erbjuda deras hyresgäster gröna hyresavtal.

Bistå våra kunder i deras arbete med GRESB samt miljöcertifiering (exempelvis Breeam och Miljöbyggnad) av fastigheter.